Nëse keni këto lule në shtëpi, rrezikoni shëndetin tuaj, largojini menjëherë (VIDEO)

Bimët e shtëpisë priren të jenë gjithnjë e më të popullarizuara për shkak të njerëzve që jetojnë në apartamente të vogla. Kur zbukurojnë shtëpitë e tyre, njerëzit mund të zgjedhin bimë nga të cilat duhet të kenë kujdes.

Ne e kuptojmë që të kesh një bimë shtëpie sjell gëzim dhe gjelbërim, por ka disa prej tyre që janë të dëmshme për ne dhe miqte tane . Në këtë video do tju njohim me emrat e bimëve që nuk duhet ti mbani ne shtepine tuaj.

Houseplants tend to be increasingly popular because of the people living in small apartments. When decorating their homes, people can choose plants from which to be careful.

We understand that having a houseplant brings joy and greenery, but there are some of them that are harmful to us and our friends. In this video we will introduce you to the names of plants that you should not keep in your home.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *