Sistemi i ujitjes me pika forma më e përsosur e ujitjes

Kjo mënyrë ujitjeje, është forma më e përsosur, e cila aplikohet në të gjithë kulturat bujqësore si: Në perimore (kushtet e fushes dhe te mjediseve te mbrojtura), në frutikulture, në vreshtari, në lultari , në ullishtari, në kulturat e drithrave dhe ato industriale etj

AVANTAZHET:
*Ujitet në cdo orë të ditës, pa krijuar asnjë shqetësim fiziologjik te bimët;

*Mundesohet nje shperndarje unuforme uji ne te gjithe siperfaqen, madje ne menyre te kontrollueshme deri ne ate thellesi toke aq sa është i shtrire sistemi rrënjor i bimeve;

*Menjanohet lagja e siperfaqes se tokës siç ndodh në rastet e ujitjeve me permbytje apo brazda, duke eleminuar plotesisht mundesine e infektimit nga sëmundjet që vinë nga siperfaqja e tokes;

*Eleminohet kontakti direkt i ujit me gjethet dhe bimën ne pergjithesi, duke evituar jo vetem rritjen e lageshtires se panevojshme te ajrit dhe eleminohen mundësitë e prekjes nga sëmundjet kërpudhore;

*Cilësia e ujitjes me pika realizohet shume mire, pavaresisht se kushtet e motit jane te papershtateshme;

*Lejon mundesine e menaxhimit te sasise se ujit ne varesi te kërkesave të bimëve sipas fazave te rritjes dhe te zhvillimit te tyre.

*Ujitja me pika kursen në maksimum sasine e ujit per njesi te siperfaqes;

*Krahas ujitjes me pika mund të realizohet njëkohësisht plehërimi plotësues kimik (sidomos plehrat e kombinuara kristalore), në përputhje me kërkesat e bimeve sipas fazave të rritjes dhe të zhvillimit te tyre;

*Favorizon instalimin e aparateve dhe e sensorëve të tjerë kontrollues, me qellim menaxhimin e pajisjeve klimëformuese (si: sistemin e ngrohjes, të vendilimit, dhe klimëformues, etj;

*Shpenzimet për riparime dhe mirëmbajtje, janë ne vlera shumë të uleta;

*Pajisjet mund të montohen dhe të çmontohen me lehtësi kur të jetë nevoja dhe mund të ruhen pa probleme për tu ripërdorur edhe per disa vite me radhë.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *