Kroma e mollës (Venturia inaequalis) dhe masat e luftimit të saj

Kroma e mollës (Venturia inaequalis)

Kroma e mollës numërohet ndër sëmundjet më të rrezikshme të mollës e cila paraqitet për çdo vit. Infeksionet primare paraqiten zakonisht në fillim të prillit dhe majit deri në mes të qershorit përmes lirimit të askosporeve nga gjethet e rëna në tokë.

Te infeksionet e hershme vie deri te rënja e gjetheve dhe e frutave kurse te infeksionet e vona vie deri te deformimi i frutave të cilët humbin vlerën tregtare të tyre.

Faza më kritike te molla është deri te faza kur frytet e formuara të kenë madhësinë e arrës që përkon me infeksionet primare kurse infeksionet sekondare paraqiten deri ne shtator.

Masat e luftimit

Nga masat agroteknike për luftimin e sëmundjes vend të rëndësishëm luan mbledhja dhe zhdukja e mbeturinave bimore për të eliminuar potencialin infektues të sëmundjes, mbledhja dhe shkatërrimi i frutave të infektuar etj.

Masat kimike duke përdorur preparate kimike rekomandohet të bëhet herët në pranverë deri në fazën e veshëve të miut me fungicidet në bazë të bakrit ndërkaq gjatë vegjetacionit rekomandohet të përdoren ndonjëri prej këtyre preparateve: Baykor, Rubigan, Benlate, Punch, Ditan, Antracol, Cineb, Venturin, Ortocid, Kaptan, etj.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *