Buburreci i fasules, si të luftohet- bujqesiamoderne.com

Buburreci i fasules (Acanthoscelides obtectus)

Është i përhapur në tërë vendin dhe paraqet dëmtuesin më të rrezikshëm të fasules dhe bishtajoreve tjera. Insekti i rritur ka madhësi rreth 5 mm, me trup ngjyrë kafe. Krahët nuk e mbulojnë në tërësi trupin e insektit dhe janë të mbuluara me push ku vërehen edhe disa njolla me ngjyrë të bardhë në të përhimët. Femra depoziton nga një vezë në fasulen e cila gjindet në depo apo kur ajo të jetë pjekur në fushë. Larvat e sapo çelura depërtojnë në kokrra të fasules ku ushqehen dhe tërë zhvillimin e tyre e kryejnë aty.

AgroAtlas - Pests - Acanthoscelides obtectus Say - Bean Weevil

Në vendin tonë ky dëmtues formon 3-4 gjenerata brenda vitit.

Dëmet i shkaktojnë larvat të cilat plotësisht e shkatërrojnë brendinë e kokrrave duke u ushqyer dhe duke e mbushur me jashtëqitje të tyre. Në një kokërr të fasules mund të gjinden deri 30 larva. Në kokrrat e dëmtuara poashtu vërehen vrima prej nga kanë dalë insektet e rritura. Si rezultat i prekjes së kokrrave të fasules nga ky dëmtues zvogëlohet kualiteti dhe pesha e kokrrave. Kokrrat e tilla nuk përdoren për të ushqyerit e njeriut dhe si të tillë nuk duhet ti jepen as kafshëve për arsye se mund të shkaktojnë çrregullime në stomakun e tyre. Varësisht nga shkalla e prekjes së fasules dëmet mund të jenë edhe deri 80 % të rendimentit te kjo kulturë.

Masat e luftimit

Luftimi në fushë bëhet menjëherë sapo të vërehen prekjet në bishtaja nga ky dëmtues me preparatet sikurse janë: Radotion, Actellic 50, Fenitrotion, Malation, Ultracid, etj. Në depo duhet mbajtur higjienën e duhur, rregullimin e temperaturës dhe lagështisë si dhe duke bërë fumigimin e depove ku deponohet fasulja.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *