Akuaponia sistemi për kultivim pa përdorim të preparateve kimike (VIDEO)

Akuaponia është kombinim i aquakultures (kultivimi i peshkut) dhe hidroponis (kultivimi i bimëve). Pra në aquaponi kultivohet peshku dhe bimët në të njëjten kohë dhe vend. Kultivimi në akuaponi hargjon 90% më pak ujë, nuk ka nevoj për përdorim të kimikateve dhe prodhohet rendiment dy fish më shumë.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *